Wat is Rots & Water?

Rots & Water, een psychofysieke training voor jongens en meisjes voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, jeugdhulpverlening, jeugddetentie en GGZ. De laatste jaren wordt Rots en Water ook ingezet bij vluchtelingenwerk. Zowel bij het COA in Nederlands als bij Fedasil in België worden werknemers in staat gesteld zich te laten scholen via de driedaagse basiscursus (en eventuele specialisaties). Rots & Water is een puur Nederlands programma, ontwikkeld door Freerk Ykema, dat momenteel in meer dan 30 landen wordt ingezet in de begeleiding van jongens en meisjes van 4 – 18+.

Breed pedagogisch perspectief

Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheids -programma en uiterst effectief anti-pest-programma, maar dan één dat zich onderscheidt van andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. Weerbaarheid en sociale vaardigheden, rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind.

Doelstelling

Doelstelling is het bevorderen van de sociale veiligheid en het sociale welzijn op school en daarbuiten (de buurt/wijk) en het ondersteunen en bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kind, jongere en jong volwassene.

Specifieke doelstellingen zijn het voorkomen en reduceren van geweld waaronder pesten en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Historie

Rots en Water vindt zijn wortels in het Actie en Reactie programma uit de jaren negentig, geïnitieerd door het  Min. Van OC&W en uitgevoerd door het LSZ/Landelijk Steunpunt Zelfverdediging. Dat programma had destijds als doel het leren omgaan en voorkomen van geweld waaronder pestgeweld, met een specifieke focus op het reduceren van seksueel geweld.

In het Rots en Waterprogramma worden bovenstaande doelstellingen ingebed in een breder, positiever concept. Het programma richt zich in eerste instantie op de ontwikkeling van positieve sociale competenties om geweld in al zijn vormen te voorkomen. Daar waar geweld reeds aanwezig is kan het programma ook curatief worden ingezet.

Psychofysieke methodiek

Psychofysiek werken betekent dat via een actieve, fysieke invalshoek positieve sociale vaardigheden worden aangeleerd. Al spelenderwijs en via fysieke oefening worden sociale-communicatie-en confrontatievaardigheden aangeleerd.

Spel en fysieke oefening worden voortdurend afgewisseld door momenten van zelfreflectie, kringgesprek en gecompleteerd door het maken van verwerkingsopdrachten.

Programma aanbod

Rots en Water bestaat uit:

1)     Een basisprogramma, dat geschikt is voor leerlingen in het Primair Onderwijs (vanaf 4 jaar en ouder) en onderbouw Voortgezet Onderwijs (klas 1 en 2).

2)    Hierop voortbouwend een vervolgprogramma dat op oudere leeftijdsgroepen van het Voortgezet Onderwijs (14 jaar en ouder) is gericht.

3)    Een viertal tweedaagse specialisatietrainingen:

·       Rots en Water Basisschool Schoolbreed: van 4 t/m 12 jaar oud

·       Rots en Water en autismespectrumstoornissen

·       Rots en Water Focus op Meisjes en Vrouwen

·       Rots en Water psychosociaal trauma

4)    Een eendaagse Rots en Watertraining voor kinderen/jongeren met meervoudig fysieke beperking (rolstoel, spasmen e.a.)

5)    Een eendaagse Introductietraining (EDIT), veelal incompany trainingen, waarbij een geheel team in de basisprincipes van het Rots en Water programma worden getraind.

Nederland en België

In Nederland en België worden jaarlijks 1.500 trainers middels een driedaagse training en 1.500 via tweedaagse specialisaties en eendaagse introductie -trainingen (EDIT's) opgeleid.

Opleidingen in het buitenland

Onder auspiciën van het Rots en Water Instituut, in buitenland opererend onder de naam Gadaku Institute, worden in Australië en Nieuw Zeeland jaarlijks 2.000 leraren/hulpverleners enz. opgeleid.

Daarnaast verzorgt het Rots en Water Instituut/Gadaku Institute in 2016 ook train the trainers (TTT) opleidingen in Taiwan, Frankrijk, Duitsland, Engeland, en in het Caribisch gebied (Curacao). Klik hier voor het filmpje van de training op Saba.

In voorgaande jaren hebben ook TTT opleidingen plaatsgevonden in Nauru, China, Indonesië, Schotland, Saba.

Trainers werkzaam in het buitenland

Inmiddels zetten ruim 50.000 trainers, verspreid over de gehele wereld, het programma ook in landen in als: Zweden, Denemarken, Luxemburg, Zwitserland, Sri Lanka, Nepal, India, Bolivia, Turkije, Equador, Afrika (o.a. Ghana), Dubai, Hong Kong, VS.

Rots en Waterboeken, dvd’s, posters

Alle Rots en Waterpublicaties waaronder 8 boeken, 18 posters en dvd zijn zowel in het Nederlands als Engels verkrijgbaar.

Het Rots en Water Basisboek, behorende bij de driedaagse Rots en Watertraining is verkrijgbaar in het Nederlands en Engels en daarnaast ook in het Duits, Frans, Bahasa (Indonesië) en Mandarijn/Chinees (Taiwan, China).

Onderzoek

Het Rots en Waterprogramma is uit de schoolpraktijk ontstaan. Enkele tientallen, kleinschalige onderzoeken uit de schoolpraktijk en hulpverlening, uitgevoerd in Nederland en Australië,  tonen de effectiviteit van het programma.

22 implementaties en onderzoeken zijn ondergebracht in het Engelstalige boek ‘Bringing it Together, 22 case studies of Rock&Water in practice in various educational settings’. Dit boekwerk is in samenwerking met de Universiteit van Newcastle (Australië) tot stand gekomen en geïntroduceerd op The International Rock and Water Conference in Newcastle in 2006.

Behalve de bevordering van sociale veiligheid en het sociaal welzijn, en het reduceren van pesten en seksueel geweld blijkt uit kleinschalig onderzoek:

·       verbeterde onderwijsrelatie leerling – leraar(es)

·       betere copingstrategien, conflictmanagement

·       betere leerprestaties

·       weinig tot geen drop out

Zie voor meer informatie www.rotsenwater.nl (zie ‘onderzoek’)

Wetenschappelijk onderzoek Nederland

1)     ‘Rock&Water best practice in schools’. Dit onderzoek vond in 2006 in Queensland/Australie plaats. Het maakte gebruik van voor- en nameting en controlegroep, en betrof jongens bovenbouw PO en onderbouw VO.

De ‘Social Outcomes Survey’, ontwikkeld door het departement van Queensland/Australia, werd als referentiekader gebruikt. Uitkomst van het onderzoek toonde vooruitgang op alle onderzochte terreinen;

·       Self-Confidence (SCS)

·       Interest in learning (IIL)

·       Relating to others (RTO)

·       Commitment to Community Well Being (CCW)

·       Work Readiness (WRE)

·       Understanding Social Order (USA)

·       Optimism fort he Future (OFF)

·       Overall Social Outcomes Indicator (OSO)

Daarnaast werd vooruitgang geboekt bij rekenen/wiskunde (2x t.o.v. de controle groep) en toonde bij taal een verminderde teruggang (vergeleken met de controle groep). Voor meer informatie zie het boek ‘Bringing it Together’ (verkrijgbaar bij het Rots en Water Instituut)

2)    Uit wetenschappelijk onderzoek (RCT) in Nederland, in 2012-2014 uitgevoerd door het Trimbos Instituut ism de Rutger Stichting, blijkt dat inzet van Rots en Water leidt tot meer zelfbeheersing en zelfvertrouwen en een afname van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Doelgroep betrof jongens van 14- 17 jaar VMBO. Dit onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke magazine ‘Journal of Sexual Aggression’.

Zie www.rotsenwater.nl voor volledig onderzoeksverslag.

3)    Wetenschappelijk onderzoek Primair Onderwijs (groep 6/7/8), uitgevoerd in Nederland en België, met een focus op de bevordering van sociaal welzijn- en veiligheid en reductie van pestgedrag loopt op dit moment. Dit onderzoek maakt deel uit van het Nationaal Pestonderzoek dat door het Min. van O.C. en W wordt geïnitieerd.

4)    Nieuw wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door het Trimbos Instituut, Rutger Stichting en Universiteit van Utrecht start in 2016 en zal een looptijd hebben van 3 jaar. Doelgroep klas 1 en 2 van het VMBO, jongens en meisjes. Het onderzoek richt zich op de effectiviteit van het Rots en Waterprogramma t.a.v. de bevordering van sociaal welzijn en sociale veiligheid en de reductie van pesten en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Wetenschappelijke onderbouwing

Het Rots en Waterprogramma maakt structureel gebruikt van de volgende wetenschappelijke theorieën:

* De Contact Hypothese en Extended Contact Hypothese

* Intrinsieke motivatie (versterken)

* Operante technieken

* Shaping

* Exposure in vivo

* Transfer via gelijkenis, visualisatie en stress training

* Power pose (m.b.t. lichaamstaal)

* Happy Walking

* Invloed van bewegen op de ontwikkeling van hogere,  

  cognitieve functies

* Gedragsoefening via rollenspel

Voor uitwerking van bovenstaande zie ‘Rots en Water Praktijkboek’ 11e herziene druk.

 

 

 

 

Laatste nieuws

NIEUW!!!!!

Op 30 september gaat onze nieuwe training R&W en kinderen met een lichamelijke beperking van start. Schrijf je nu in!!!

Gezonde school activiteiten


Rots en Water ook dit jaar het meest aangevraagde programma in kader van RIVM Gezonde School activiteiten
Klik hier voor meer informatie.


Waarom scholen massaal voor het Rots en Waterprogramma kiezen


Wetenschappelijk Effectonderzoek Trimbos Instituut ism Rutgers Stichting

Alle teamleden van De Ontdekking en Harlekijn gecertificeerd als Rots en Watertrainer

Alle teamleden van deze twee openbare scholen van de Stichting Akkoord hebben het certificaat ontvangen en zijn vanaf nu Rots en Water trainer! Klik hier om het volledige artikel te bekijken.

 

Artikelen

Rots en Water binnen de forensische psychiatrie

Klik hier voor het hele artikel

 

Rots en Water en werken met mensen met een LVB én complexe problematiek

Klik hier voor het hele artikel

Onderzoek Sociale Veiligheid

Het onderzoek naar Sociale Veiligheid met het Rots en Waterpgrogramma is inmiddels van start gegaan!

"Rots en Water training is effectief tegen pesten" Klik hier voor het hele artikel
 

GEFELICITEERD: We mogen weer 2 scholen in Nederland feliciteren met het behalen van het Predicaat Rots en Water school, namelijk:
- SBO Sjalom uit Drachten 
 
- OBS Wereldwijs in Gouda
 
 
Rots en Water op scholen in Almelo

Klik hier om het artikel te lezen

Kijk mee
TWsce1RruLE

Trailer R&W en een beperking

Rots & Water aan docenten uit Turkije

Aflevering Feiten & Fabels - Rots & Water en pesten 

Aflevering Het Geheim van Middelland 2015 - Rots & Water

Rots & Water documentaire trailer

Rots & Water binnen basisonderwijs

Rots en Water en kinderen met fysieke beperkingen - Jordy Heinsdijk MI

Kalender

Voor deze maand
Deze maand worden er geen trainingen aangeboden.
 
Verder kijken
Internationaal

 
 
Contact

Gadaku Institute / Rots en Water NL
Loet 45
1741 BN Schagen
Tel:  0224-21 33 46
Fax: 0224-21 50 45
info@rotsenwater.nl


Copyright Rots & Water Instituut - Gadaku Institute 2016