Klachtenregeling

Klachten dienen schriftelijk te worden gemeld aan het Gadaku Institute/ Rots en water Instituut NL. De klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

De klacht dient zo gedetailleerd mogelijk te worden omschreven en vergezeld te gaan van uw naam, adres en telefoonnummer. Het Gadaku Institute zal zo snel mogelijk, tenminste binnen een termijn van 21 dagen, reageren.

De klacht zal binnen 3 maanden worden afgehandeld. Is er langere tijd nodig om onderzoek te doen dan zal  men hiervan in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht. Bovendien zal er een indicatie worden gegeven wanneer verwacht wordt uitsluitsel te kunnen geven.

Als de klacht niet in onderling overleg kan worden beslecht, kunt u of kan het Gadaku Institute, een beroep doen op een onafhankelijke derde, drs. M. Bosdriesz, Master of Education, adviseur onderwijs, zorg en veiligheid via het volgende emailadres: [email protected]

Drs. Bosdriesz zal de klacht neutraal en objectief beoordelen en een advies uitbrengen, dat bindend is voor het Gadaku Institute / Rots en Water NL. Eventuele consequenties worden door het Gadaku Institute / Rots en Water NL snel afgehandeld. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van één jaar bewaard.